Specializované služby

Kontakt:

E-mail: handicap(a)kkvysociny.cz
Telefon: 569 400 485

Poskytujeme speciální knihovnické a informační služby

 • těžce zrakově postiženým a nevidomým
 • neslyšícím a nedoslýchavým
 • mentálně postiženým
 • dyslektikům

Vytváříme specifické podmínky

 • imobilním
 • duševně nemocným
 • ostatním znevýhodněným

Nabízíme

 • speciální fond knih a časopisů, fond zvukových knih a knih se zkrácenými texty
 • fond zvukových knih
 • fond knih se zkrácenými texty
 • využití speciálních počítačových programů a služby Internet
 • asistenční služby u PC
 • poradenské služby handicapovaným, studentům a pomáhajícím profesím
 • knihovnicko – informační lekce pro ZŠ, střední školy a VOŠ, jejichž smyslem je vést žáky a studenty k tolerantnímu, vnímavému a  humánnímu  přístupu k znevýhodněným lidem
 • kulturní, vzdělávací a výukové programy
 • programy psychické aktivace pro seniory a zdravotně postižené

Uživatelem specializovaných služeb se může stát každý, komu zdravotní stav brání číst knihy v tištěné podobě nebo běžným způsobem a všichni, kteří se problematikou handicapu zabývají ze zájmového nebo profesního hlediska.

Držitelům průkazu ZTP nebo ZTP-P a všem, jimž handicap brání v přístupu k četbě a informacím standardním způsobem poskytuje KKV  všechny služby  zdarma.

Nevidomí a těžce zrakově postižení využívají služby KKV v souladu s Provozním řádem oddělení specializovaných služeb , ostatní uživatelé služeb tohoto oddělení a jeho fondu se řídí platným Knihovním řádem a Ceníkem Krajské knihovny Vysočiny.