Knihovní řád

Výtah z knihovního řádu pro ústřední knihovnu Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod.
(Celé znění knihovního řádu včetně příloh v záložce Dokumenty.)

 • Čtenářem ústřední knihovny se může stát každá fyzická i právnická osoba, která dodržuje knihovní řád KKV, k čemuž se zaváže podepsáním čtenářské přihlášky. Registrace dítěte do 15 let je podmíněna přítomností zákonného zástupce, který se prokáže platným občanským průkazem a současně podepíše přihlášku čtenáře. Tím stvrdí odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte. Po uplynutí platnosti čtenářského průkazu a vypořádání všech závazků vůči knihovně budou osobní údaje z automatizované databáze vymazány a v písemné databázi skartovány.
 • Povinností čtenářů je dodržovat knihovní řád, respektovat pokyny knihovníků, šetrně zacházet s vypůjčenými knihovními jednotkami, oznámit knihovně změnu jména a adresy. Uživatel je povinen nakládat s daty a dokumenty poskytnutými KKV v souladu s platným zněním Autorského zákona (216/2006 Sb.)
 • Zápis čtenářů se provádí v ústřední budově nebo v pobočkách KKV.
 • Registrační poplatek je 100 Kč s výjimkou dětí do 15 let, které platí 20 Kč. Držitelé průkazu ZTP, ZTP-P, dyslektici do 18 let, čtenáři nad 70 let a čtenáři oddělení specializovaných služeb registrační poplatky neplatí.
 • Čtenářský průkaz platí ústřední knihovně i v pobočkách KKV. Čtenářský průkaz se vystavuje na 12 měsíců, po jejich uplynutí je třeba platnost obnovit. Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s KKV, je nepřenosný. Čtenář zodpovídá za zneužití čtenářského průkazu, jeho ztrátu je povinen ihned ohlásit. Za ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu musí  uhradit 20 Kč.
 • Výpůjční lhůty se určují podle typu knihovních jednotek:
  • knihy, hudebniny, mapy                                                                     1 měsíc
  • hry, časopisy, audiokazety, gramofonové desky, CD a DVD       14 dnů
 • Čtenář může mít současně vypůjčeno maximálně 15 knihovních jednotek, z toho 8 AV nosičů (z toho max. 4 DVD). Čtenáři do 15 let 15 knihovních jednotek, z toho 2 CD a 1 DVD. Výpůjční lhůtu si může čtenář prodloužit 2x, učiní-li tak před jejím uplynutím a nežádá-li dílo další čtenář. Výpůjční lhůty časopisů, CD, DVD a rezervovaných knižních titulů se neprodlužují.
 • Vracení knih – vypůjčené knihy může čtenář vrátit i prostřednictvím biblioboxu umístěného před budovou knihovny.
 • Vyhledávání knihovních jednotek – čtenář si vybírá knihovní jednotky přímo ve volném výběru, knihy ze skladů zprostředkuje knihovník na základě objednávky. Objednané knihy ze skladů mimo budovu ústřední knihovny budou k dispozici do 1 dne.
 • Rezervace knihovních jednotek – pokud jsou všechny exempláře žádané knihovní jednotky půjčeny, může si ji čtenář rezervovat osobně v knihovně (pomocí elektronického katalogu nebo prostřednictvím knihovníka), nebo prostřednictvím Internetu. Současně se zadáním rezervace (i nevyzvednuté) se zavazuje knihovně uhradit poplatek za upozornění zaslané prostřednictvím České pošty (viz Ceník). Knihovní jednotka bude rezervována 8 dnů, po uplynutí této lhůty bude půjčena dalšímu zájemci. Rezervování je možné, pokud má čtenář platný čtenářský průkaz, nemá vůči knihovně žádné finanční pohledávky a nemá půjčeny knihovní jednotky s překročenou výpůjční lhůtou. Je možno rezervovat 10 knihovních jednotek.
 • Rezervování není možné:
  • v případě, že knihovní jednotka je určena k prezenčnímu půjčování
  • v případě, že knihovní jednotka je k dispozici
 • Služba odlož – je určena pro čtenáře, kteří jsou právě mimo budovu KKV a mohou si nechat volnou knihovní jednotku pomocí OPACu odložit na 8 dní. Odložení je možné pokud má čtenář platný čtenářský průkaz a nemá vůči knihovně žádné nesplněné závazky.
 • Platby z prodlení platí čtenář, pokud nevrátí vypůjčené knihovní jednotky ve stanovené lhůtě. Po překročení výpůjční lhůty je čtenář upomínán a zaplatí sankční poplatky. Upozornění  o sankčních poplatcích  obdrží  čtenář e-mailem, SMS nebo poštou. Čtenář bude informován celkem 3x (první dvě upomínky se poštou nezasílají), lhůta mezi informováním o jednotlivých sankčních poplatcích je 10 dní (výjimkou jsou CD a DVD, kdy je lhůta mezi informováním o jednotlivých sankčních poplatcích 7 dní).
 • Výše sankčního poplatku je 2 Kč za 1 knihovní dokument/1 den.
 • Náhrady poskytuje čtenář za poškození nebo ztrátu vypůjčené knihovní jednotky dle Ceníku.
 • Prezenční služby poskytuje knihovna v čítárně a studovně kterémukoliv návštěvníkovi.
 • Ústní informace jsou poskytovány zdarma, informace v písemné a jiné formě se poskytují za úhradu (viz Ceník).
 • Internet mohou využívat všichni registrovaní uživatelé KKV v m-centru zdarma (neregistrovaní uživatelé mají k dispozici zdarma internetový kiosek ve vestibulu). Internet v dětském oddělení je určen pro čtenáře do 15 let. Pravidla pro využívání internetu jsou stanovena v Provozním řádu pro využívání internetu.
 • Prostory KKV sleduje a zaznamenává kamerový systém, který je zřetelně označen. Vstupem do těchto prostor uživatel souhlasí se sledováním a obrazovým záznamem svého pobytu.