Knihovnická slavnost 2021

Jako každý rok i letos Krajská knihovna Vysočiny hodnotila knihovníky neprofesionálních knihoven Kraje Vysočina. Knihovnická slavnost byla naplánovaná na 30. 11. 2021.

Stejně jako vloni však protiepidemická opatření nedovolila v plánovaném termínu slavnost uskutečnit. Abychom tuto skutečnost knihovníkům alespoň částečně vynahradili, všechny oceněné knihovníky jsme objeli a diplom spolu s dárky a květinou jim osobně předali. Současně jsme je i vyfotili a sestavili z jejich fotografií tablo jako připomínku jejich úspěchu.

Čestné uznání za dlouholetou knihovnickou činnost (horní řada zleva) je vyjádření poděkování za práci  knihovníkům, kteří se této profesi obětavě věnují i několik desítek let.

Mezi tyto knihovníky patří paní Marie Grodlová (Veřejná knihovna Hřiště), která se věnuje knihovnické práci od roku 1985. Vzorně se stará o malou knihovnu, která se nachází v budově místní hasičské zbrojnice. S láskou pečuje nejen o svěřené knihy, ale především o svoje dlouholeté čtenáře (především čtenářky) a v případě potřeby jim donese knížky až domů. V obci žije necelých 90 obyvatel, přesto má paní Grodlová nadstandardně dobré výsledky. V roce 2019 prošly díky dotaci z Fondu Vysočiny prostory knihovny velkou obnovou, byla vyměněna podlahová krytina, vstupní dveře a pořízen nový nábytek.

Jako další byla oceněna paní Marie Bartošková (Knihovna Rohozná), která vede knihovnu v Rohozné od září 1978, tedy 43 let. Od tohoto roku je knihovna nepřetržitě v provozu. Postupně byla modernizována a vybavena novým nábytkem. Knihovna umožňuje návštěvníkům nejen výpůjčku knih, ale nabízí příjemné posezení a čtení přímo v prostorách knihovny. Především starší čtenáři oceňují, že díky knihám, které do knihovny přiváží pracovnice z Útvaru regionálních služeb Městské knihovny Jihlava, mají stále co číst. Spolupráci s tímto oddělením kladně hodnotí i knihovnice, paní Bartošková, která tak může pravidelně každé úterý rohozenským čtenářům nabízet kvalitní knihy.

Čestné uznání obdržela také paní Jaromíra Příhodová (Místní knihovna Světlice). V roce 2005 dostala místní knihovna ve Světlici nejen nové prostory, ale také novou knihovnici. V té době byla Jaromíra Příhodová na mateřské dovolené a práci pro obec a místní čtenáře brala jako milé zpestření. Coby učitelka českého jazyka měla ke knihám vždy blízko. Za těch 15 let, kdy je knihovna v provozu, přibylo knih i čtenářů, paní Příhodová rozšířila jejich okruh o klienty Domova pro seniory v Humpolci, kam jezdila donedávna každých 14 dní, a pokud situace dovolí, bude jezdit i dále.
Paní Příhodová říká: „Pokud bych si mohla do budoucna něco přát, bylo by to více čtenářů v mládežnickém věku, přála bych si stále spokojené čtenáře, kteří si vyberou z nabídky knih, ať z místního fondu knihovny ve Světlici, nebo z knih, které máme k dispozici ze střediskové knihovny v Pelhřimově. A samozřejmě bych si přála, aby paní knihovnice v Pelhřimově, které mají naši knihovnu ve své péči, zůstaly tak přátelské a milé jako doposud.“

Opravdové knihovnické jubileum slaví paní Hana Šotolová, která je knihovnicí v Místní knihovně v Lučici od roku 1971. Za dobu jejího působení se knihovna sedmkrát stěhovala – z dvou zelených prosklených skříní v ředitelně ZŠ až do současných prostor v budově obecního úřadu. Konečná fáze stěhování však nastala až letos, knihovna se dočkala důstojného umístění a krásného nového vybavení.
Přesto, že už je paní Šotolová v důchodu, nepřestává sledovat nové trendy v knihovnictví. Svých pedagogických zkušeností využívá zejména při práci s dětmi a mládeží. Z celkového počtu 596 obyvatel obce je evidováno téměř 100 čtenářů.

Dalšími držitelkami čestného uznání jsou Marie a Alena Valchářovy – tchyně a snacha (Místní knihovna v Radoticích). Radotice se nacházejí na jihozápadním konci okresu Třebíč i Kraje Vysočina. Řeklo by se, že tam lišky dávají dobrou noc. Ale to je velký omyl. V radotické  knihovně se stále něco děje. O knihovnu se desítky let obětavě stará paní Marie Valchářová, nyní pomyslné žezlo přebírá její snacha Alena. Knihovně se věnují vzorně, navíc velice úspěšně spolupracují s místními zastupiteli. Ti se zasloužili o nedávnou celkovou rekonstrukci knihovny, byl pořízený i nový nábytek, díky kterému se prostory prosvětlily a zútulnily. Knihovna je zcela bezbariérová, což oceňují hlavně starší spoluobčané.

Půlstoletí v knihovně slaví i paní Marie Ambrožová (Místní lidová knihovna Heřmanov). Paní Ambrožová knihovnu převzala v roce 1971, když nastoupila do zdejší školy jako učitelka. Vzhledem k svému povolání měla možnost pracovat s knihami a dětmi nejen ve vyučování, ale i mimo školu. Za dobu jejího působení se knihovna pětkrát stěhovala, což i pro paní Ambrožovou znamenalo netradiční pracovní nasazení, např. zhotovení podlah, opravy omítek a interiéru a také zajištění nezbytného vybavení, které se neshánělo zrovna jednoduše. Knihovna v Heřmanově fungovala bez přerušení po celou dobu a za svoji činnost byla několikrát oceněna.

Na Knihovnické slavnosti tradičně udělujeme nejlepším knihovníkům neprofesionálních knihoven titul Knihovník Vysočiny (foto – spodní řada zleva). Toto ocenění udělujeme těm, kteří kromě půjčování knih pořádají pro své čtenáře nejrůznější akce, aktivně se zúčastňují komunitního života v obci, pomáhají vytvářet v knihovně příjemné prostředí na setkávání se. Je dobře, že takových knihovníků stále přibývá…
V jihlavském okrese byla titulem Knihovník Vysočiny 2021 oceněna paní Marie Pauzarová (Místní knihovna Přímělkov). Přímělkov je malá vesnice se 115 obyvateli a hodně chataři a chalupáři, kteří knihovnu rádi navštěvují. Paní Marie Pauzarová se o knihovnu stará od roku 1992, kdy ji převzala po svém otci, dlouholetém knihovníkovi. Od roku 2005 paní knihovnici pomáhá syn Tomáš, který se stará hlavně o vybírání nových souborů z jihlavského výměnného fondu. V knihovně je vždy spousta novinek vybíraných čtenářům na míru. Lze si vypůjčit i časopis Květy. Otevřeno je sice jen hodinu týdně v sobotu, ale po domluvě lze vypůjčit knihy i v kterýkoliv jiný den. Také tato knihovna prošla rekonstrukcí, má nová okna a sociální zařízení.

Na Třebíčsku je Knihovníkem Vysočiny 2021 paní Marcela Mašková (Místní lidová knihovna Petrovice). Paní Marcela Mašková spolupracuje s místní mateřskou školou, vytváří přívětivé prostředí pro své uživatele za výrazné podpory obce. K rozvíjení vlastních aktivit paní Maškovou inspiruje účast na školeních a vzdělávacích akcích, které pro knihovníky útvar služeb knihovnám Městské knihovny v Třebíči pořádá. Důkazem jsou akce, jako například pečení brambor, pouťové odpoledne, den dětí, setkání u betléma.

Jediným letošním oceněným mužem – knihovníkem je pan Svatopluk Veroněk (Obecní knihovna Jiřice). S panem Veroňkem se nesetkáváme poprvé – dalo by se říci, že se mezi oceněnými vyskytuje pravidelně – jeho knihovna má na kontě tituly Knihovna Vysočiny, Knihovna Vysočiny II. stupně, Diplom za moderní knihovnické a informační služby v rámci soutěže Vesnice roku, nominaci do celostátní soutěže Knihovna roku a věřím tomu, že výčet cen není úplný. Obecní úřad a místní obyvatelé „svou“ místní knihovnu velmi podporují. Když tedy obec zrekonstruovala roku 2019 budovu, kam se přesunul celý úřad, získala zde nové krásné prostory i knihovna. Při knihovně pracuje dětský klub Pampeliška. Knihovna také  intenzivně spolupracuje s místní školou, školkou a Domem s pečovatelskou službou. Pan Veroněk vždy usiloval o to, aby „jeho“ knihovna nabízela moderní, vždy aktuální knihovnické služby, a byla neoddělitelnou součástí každodenního života obyvatel Jiřic.

Knihovníkem Vysočiny 2021 v okrese Havlíčkův Brod je paní Marcela Prosová (Místní knihovna v Olešné). Marcela Prosová převzala knihovnu v Olešné v roce 2018. Obci s 380 obyvateli to přineslo výrazné oživení, zejména díky akcím, které se zde začaly pořádat. Herní odpoledne, velikonoční i vánoční dílničky, Pohádková cesta, svatomartinský lampionový průvod nebo adventní čtení – to je jen zlomek činnosti, kterou paní knihovnice ve své knihovně realizuje. Knihovna také spolupracuje s mateřskou školou, zapojuje se do různých projektů jako malovaná cyklomapa, nebo pořádá šipkovanou s pokladem či sladkou odměnou v cíli. Knihovna v Olešné v nedávné době prošla celkovou rekonstrukcí, nabízí prostor nejen pro půjčování knih, ale i pro bohatou komunitní činnost, o které jsou čtenáři pravidelně informováni na webových stránkách.

Posledním letošním jmenovaným Knihovníkem Vysočiny 2021 je paní Martina Machová (Obecní knihovna v Počítkách). Paní Machová vede knihovnu od listopadu 2013 – začínala v zasedací místnosti na obecním úřadě, kde byly knihy zavřené ve skříních. Poslední tři roky je knihovna v budově bývalého obchodu. Její součástí je dětský koutek a prostor na akce pro děti. Protože je paní Machová současně členkou kulturní komise, propojuje činnost knihovny s činností obce. Spolu pořádají akce pro veřejnost – např. přednášky se zdravotní tematikou, cvičení s ženami, drakiádu pro děti, vánoční jarmark, rozsvěcování vánočního stromku, atd. Každoročně chystá paní knihovnice vánoční balíčky pro dospělé čtenáře a adventní kalendáře pro děti.

Jako každý rok i letos jsme spolu s metodiky pověřených knihoven vybírali nejlepší knihovní web. V roce 2021 má nejlepší webové stránky Místní knihovna v Olešné (knihovnice Marcela Prosová): https://olesna.knihovna.cz/

V prezentaci knihoven je nahlédnutí do interiérů všech jmenovaných knihoven.