Aktuality pro knihovny

Provoz knihoven od čtvrtka 3. 12. 2020

Provozovatelé knihoven musí dodržovat následující pravidla:
a)
v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
c) zajistí, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
d) u vstupu do knihovny umístí dezinfekční prostředky, aby byly k dispozici pro zákazníky k dezinfekci rukou,

Viz podrobně USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-o-z%C3%A1kazu-kon%C3%A1n%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-a-omezen%C3%AD-provozu-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-%C4%8D.-1262.pdf
___________________________________________________________

24. 11. 2020:
V současné době neexistuje žádný oficiální dokument nebo nařízení, které by knihovnám ukládalo uplatňování karantény u vrácených knih. Na jaře měly knihovny uloženu karanténu vrácených knih v rozsahu 48 hodin.

Uplatňování karantény je v současné době výhradně na rozhodnutí knihovny respektive jejího provozovatele. Pokud má knihovna podmínky karanténu uplatňovat, lze to chápat jako akt předběžné opatrnosti, který podporuje vnímání knihovny jako bezpečného místa. Současně se doporučuje, aby návštěvníci při nakládání s knihami dodržovali základní hygienické předpisy, zejména mytí rukou.

Viz vyjádření Státního zdravotního ústavu

http://www.szu.cz/tema/prevence/novy-koronavirus-vydrzi-na-povrchu-nekolik-hodin

„Předměty a povrchy mohou hrát roli při přenosu SARS-CoV-2, ale relativní význam této cesty přenosu ve srovnání s přímým vystavením respiračním kapénkám je stále nejasný.

V prevenci onemocnění SARS-CoV-2 zůstává mimo jiné důležitým opatřením mytí rukou mýdlem a vodou nebo používání dezinfekčních virucidních prostředků na ruce na bázi alkoholu, zejména při přímém kontaktu s nemocnými nebo v jejich okolí, také před jídlem, pitím nebo kouřením a po fyzickém kontaktu s často dotýkanými předměty, včetně bankovek a mincí, a nedotýkat se obličeje, očí a úst.“
__________________________________

21. 11. 2020:
Mírné rozšíření provozu knihoven od 23. 11. 2020:

Vláda s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.:
omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně;

Podrobněji, viz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-maloobchodu-1201.pdf

Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 12. prosince 2020, další nařízení najdete na: https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-rozhodla-o-prodlouzeni-nouzoveho-stavu-do-12-prosince-od-pondeli-dojde-k-dilcimu-zmirneni-nekterych-opatreni/
_
___________________________________________

15. 11. 2020:
V současné době platí níže uvedená krizová opatření, která jsou v souladu s tabulkou systému PES: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/PES-Matice-opatreni-131120.pdf
Opatření jsou platná do 20. 11. 2020, tj. do konce nouzového stavu, ale lze předpokládat, že jejich trvání bude prodlouženo.

  • Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb č. 1192 s účinností od 18. do 20. 11. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-o-z%C3%A1kazu-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-%C4%8D.-1192-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-18.-do-20.-11.-2020.pdf

Knihoven se týká zejména:
Vláda omezuje:
6. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný příjem a vracení knih než bezkontaktní;

  • Krizové opatření o omezení volného pohybu osob č. 1190 s účinností od 18. do 20. 11. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-o-omezen%C3%AD-voln%C3%A9ho-pohybu-osob-%C4%8D.-1190-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-18.-do-20.-11.-2020.pdf

  • Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. do 20. 11. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-18-do-20-11-2020.pdf

(Vít Richter, Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1, vit.richter@nkp.cz | www.nkp.cz, Tel: +420 221 663 338)