Knihovnám

Útvar veřejných knihoven

Beckovského 2045, Havlíčkův Brod. Dostanete se k nám z ulice Svatovojtěšská, skleněnými posuvnými dveřmi – jsou označeny
ZVOŇTE – přijdeme Vám otevřít.

E-mail: metodika(a)kkvysociny.cz
Telefon: 569 333 290, 569 333 291

Krajská knihovna Vysočiny (dále jen KKV) a její Útvar veřejných knihoven  je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb garantem plnění regionálních funkcí v síti veřejných knihoven Kraje Vysočina.

Síť veřejných knihoven v kraji Vysočina tvoří:

  • Krajská knihovna Vysočiny, 4 MěK v bývalých okresních městech, 35 MěK/MK s profesionálními pracovníky, 502 MK s neprofesionálními pracovníky (a 70 poboček).

V rámci koncepce krajského systému a fungující sítě knihoven uzavřela KKV písemné smlouvy o pověření výkonem reg. funkcí s Městskou knihovnou Jihlava, příspěvkovou organizací; s Městskou knihovnou v Třebíči, Městskou knihovnou Josefa Matěje Sychry Žďár n. Sáz. a s Městskou knihovnou Pelhřimov.

V rámci regionálních funkcí poskytuje KKV a pověřené knihovny základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů, kromě toho vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.
Krajská knihovna Vysočiny vymezuje služby v rámci RF a zavádí standardy pro jednotlivé okruhy činností:

  • poradenskou a konzultační činnost pro základní knihovny
    vzdělávání zaměstnanců základních knihoven, pořádání seminářů porad a aktivů
  • tvorbu, distribuci a oběh výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcí
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven
  • zajištění nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů, pořízených z prostředků obce, pro základní knihovny provozované obcí
  • servis informačních a komunikačních technologií pro základní knihovny provozované obcí.

Útvar veřejných knihoven zajišťuje poradenskou, konzultační činnost, vzdělávání zaměstnanců knihoven, pořádání seminářů a porad pro všechny základní knihovny v kraji.  V rámci okresních regionálních funkcí nakupuje a zpracovává nové knihy, tvoří a  distribuuje výměnné soubory, pomáhá při revizi a aktualizaci knihovních fondů obecních knihoven, zajišťuje vzdělávání knihovníků.
Útvar veřejných knihoven je pověřen zpracováním statistiky za Kraj Vysočina. Vede dokumentaci činnosti knihoven a vyhodnocuje nejlépe pracující neprofesionální knihovny v rámci celého kraje na tzv. Malé knihovnické slavnosti.